Spännande uppdrag för att utveckla Norra Berget

Vi vill fortsätta utveckla friluftsmuseets område på Norra Berget genom ett helhetsgrepp om kommande investeringar. I en förstudie har Sweco fått i uppdrag att bland annat analysera flera olika insatser, kopplade till byggnader men också kopplade till ytor och miljöer på området.

I Swecos uppdrag ingår även att visualisera hur olika investeringar förhåller sig till varandra, till helheten och till platsens historiska miljöer. Det är genom investeringsmedel som vi vill genomföra smarta och ändamålsenliga satsningar, både för verksamheten och för besökarna.

Under försommaren väntas förstudien bli klar. Därefter prioriteras de föreslagna investeringarna och Kultur- och fritidsnämnden beslutar vilka som kan genomföras.

Platsvarumärket utvecklas också

Parallellt med förstudien pågår ett arbete för att stärka varumärket för platsen Norra Berget, ett av regionens mest välbesökta utflyktsmål. Arbetet påbörjas under våren och ska mynna ut i en helt ny varumärkesplattform. Det innebär bland annat en kommunikationsstrategi och en ny grafisk profil.

  • Det kommer att bli både spännande och utmanande att arbeta med platsvarumärket i den historiska miljö som Norra Berget är, säger Elin Berglund, enhetschef.
  • Arbetet med att utveckla friluftsmuseets område genom investeringar och arbetet med platsvarumärket är två stora och ambitiösa satsningar som kommer att gå hand i hand. Att de pågår parallellt är ett medvetet val för att skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla Norra Berget, säger Daniel Eklund, chef Sundsvalls museum.

Länk för dig som är prenumerant:

Artikel i Sundsvalls tidning